پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

      نگاه میکنم به درون تاریکی سترگ                                               که از کوهها در میگذرد               پاسخی نمیگیرم                                و زمانی نیز نمیگذرد لبه کوه اندکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید