نگاه میکنم به درون تاریکی سترگ

                                              که از کوهها در میگذرد

              پاسخی نمیگیرم

                               و زمانی نیز نمیگذرد

لبه کوه اندکی روشنتر است

                             و

                                   چراغ داخل اتوبوس

                            ثابت میکند که پرسشی در کار نیست

/ 0 نظر / 22 بازدید