نگاه میکنم به درون تاریکی سترگ                                               که از کوهها در میگذرد               پاسخی نمیگیرم                                و زمانی نیز نمیگذرد لبه کوه اندکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
خرداد 94
1 پست
مهر 93
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
5 پست
برده
1 پست
شورش
1 پست